Greg Hamil Photography | Radkey - JJO Sonic Boom - Day 1 - Sept. 30, 2017